Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

RESPONSABLE DE L’ÀREA D’INSERCIÓ LABORAL/ PROSPECTOR/A LABORAL.

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
09/01/2019
Nivell d'estudis: 
• Titulació universitària en psicologia, educació social, pedagogia, o similar dins del camp social.
• Valorable formació especialitzada en polítiques actives d’ocupació, orientació professional, intermediació i/o inserció laboral.
• Experiència mínima demostrable de 2 anys en un lloc similar.
• Valorable experiència professional en programes d’institucions públiques (programa d’orientació i acompanyament a la inserció, programes singulars, etc), privades (programa Incorpora, etc) o col·laboració publico-privada (programa Làbora).
• Valorable experiència en programes de gestió: qBID, GIA, Galileu, etc.
• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social, coneixement de la especialitat o àmbit d’intervenció que desenvolupa la entitat; coneixement dels sistemes de gestió transversals a la entitat, gestió de persones, planificació estratègica, coneixement del sector empresarial i coneixement d’aplicacions informàtiques especifiques pròpies de la activitat.
• Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa, servei o actuació de la entitat; capacitat d’anàlisis del context intern i extern; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de comunicació; presa de decisions, autonomia i iniciativa; capacitat de negociació; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; gestió positiva del conflicte; empatia i assertivitat; orientació a resultats, treball en xarxa i anticipació.
• Actituds: lideratge; responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; coherència i integritat; compromís amb la organització; equitat; objectivitat; iniciativa; tolerància a la frustració; talant positiu; tenacitat; paciència; gestió de l’estrès; capacitat de demanar ajuda i posar límits; acceptació de crítiques i indicacions.

Àrea o professió: 
Responsable de l’àrea d’inserció laboral / prospector/a laboral
Tipus de jornada: 
40 hores setmanals.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 
• Coordinar la implementació dels programes d’orientació professional, d’intermediació i d’inserció laboral, en base a les estratègies definides des de direcció social.
• Coordinar l’equip de professionals de l’àrea d’acompanyament a la inserció.
• Garantir que l’entitat compleix amb tots els requisits, normatives i demandes de les institucions públiques i privades, i preveure les accions necessàries per anticipar-se als canvis.
• Conèixer els participants dels programes d’orientació i inserció i els seus perfils professionals, així com les seves competències per a una bona adaptació a les ofertes que es detecten.
• Gestionar la documentació administrativa derivada de les accions de prospecció.
• Gestió dels recursos disponibles per a la inserció (infraestructures, materials, etc).
• Estudiar i analitzar el territori empresarial per conèixer els sectors industrials, les empreses existents i les ofertes laborals que es generen.
• Diagnosticar què necessita el mercat laboral i les necessitats de formació de les empreses.
• Coneixement de les polítiques actives d’ocupació.
• Difondre els incentius i les bonificacions existents a la contractació dels col·lectius atesos per l’entitat.
• Actuar com referent amb les empreses ja col·laboradores.
• Gestionar pràctiques no laborals amb empreses col·laboradores.
• Realitzar el seguiment de la contractació laboral amb la persona participant i/o l’empresa col·laboradora.
• Dissenyar, planificar, dur a terme i avaluar accions de fidelització amb les empreses.
• Estar al dia de les novetats i els recursos en matèria sociolaboral.
• Coordinar-se amb altres professionals de la organització.
• Col·laborar en altres programes o projectes de la entitat.
• Respectar la confidencialitat de la informació que te i vetllar per la protecció de la informació personal de les persones beneficiàries.

Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 
• Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció.
• Contracte de treball temporal d’un any de durada (fins 31 de desembre de 2019)
• Període de prova de dos mesos.
• Grup i categoria professional: C. Llicenciats

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu PR, fins el divendres 25 de gener de 2019 inclòs.
• Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.