Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

TÈCNIC/A D'ORIENTACIÓ LABORAL

Empresa o fundació: 
FUNDACIÓ ARED
Data de l'oferta: 
17/06/2019
Nivell d'estudis: 

• Titulació de diplomatura o grau, preferentment, en Psicologia, Pedagogia o Psicopedagogia. En el cas que no es disposi d’aquestes titulacions universitàries específiques, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de l’orientació i la inserció professional.
• Experiència mínima de 2 anys desenvolupant les tasques pròpies del lloc de feina.
• Es valorarà formació en perspectiva de gènere.
• Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement del tercer sector social; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement dels sistemes de gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word, Excel i en l’aplicatiu Gestió Integrada d’Accions (GIA).
Àrea o professió: 
Tècnic/a d'Orientació Laboral
Requisits: 

• Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; orientació a les persones i grups d’interès; capacitat de generar noves idees; creativitat i innovació; capacitat de comunicació; gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de presentació de resultats; atenció i concentració i orientació a resultats.
• Actituds: responsabilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l’estrès.

Tipus de jornada: 
40 hores setmanals.
Localització: 
Barcelona, Barcelona, Espanya
Funcions a desenvolupar: 

• Realitzar el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona participant.
• Identificar la demanda, la motivació, les expectatives de la persona i les seves carències, potencialitats i competències.
• Elaborar, fer el seguiment i l’avaluació dels plans o itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral.
• Realitzar accions d’informació, formació i assessorament orientades a la incorporació al mercat laboral.
• Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats (serveis socials d’atenció social primària i especialitzada, equip tècnic i altres recursos formatius i sociolaborals) assegurant un nivell òptim de comunicació.
• Actuar de mediador entre l’oferta i la demanda laboral.
• Valorar els resultats processals i finals de la intervenció, amb aplicació de les tècniques i els procediments d’avaluació adequats.
Nombre de vacants: 
1
Detalls de contacte: 

• Incorporació laboral immediata (previsiblement l’1/07/2019) i contracte fins al 30/04/2020.
• Període de prova de dos mesos.
• Grup i categoria professional: C.
• Lloc de treball: Tècnic/a d’orientació laboral.
• Jornada: 40 hores setmanals.

INTERESSATS/DES
• Enviar currículum vitae, per competències, al correu electrònic rrhh@fundacioared.org amb la referència a l’assumpte del correu TM, fins el 21 de juny de 2019 inclòs.