Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Legislació per a fundacions

Catalunya

 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les
  associacions declarades d'utilitat pública. Descarrega
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Descarrega
 • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
 • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Descarrega
 • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptablilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008. Descarrega

Estat Espanyol

 • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Descarrega
 • Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Descarrega
 • Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Descarrega
 • Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 307). Descarrega
 •  Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (BOE 310). Descarrega
 • Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 254). Descarrega

Comunitats autónomes

Andalusia

 • Ley 10-2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Descarrega
 • Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Descarrega
 • Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento - Descarrega

Aragó

 • Decreto 276/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las competencias en materia de Fundaciones y se crea el Registro de Fundaciones - Descarrega

Astúries

 • Decreto 34/1998, de 18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias - Descarrega

Illes Balears

 • Decreto 61/2007, de 18 de mayo, de Regulación del Registro Único de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de Organización del Ejercicio del Protectorado - Descarrega

Canàries

 • Ley 2-1998, de 6 de abril, de Fundaciones canarias - Descarrega 
 • Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias - Descarrega
 • Orden de 9 de abril de 1986, de la Consejería de la Presidencia, de regulación del Registro de Fundaciones Privadas de Canarias - Descarrega

Castella i Lleó

 • Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León - Descarrega
 • Decreto 63/2005, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Castilla y León. - Descarrega

Galícia

 • Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego - Descarrega
 • Decreto 14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés Gallego (entrada en vigor: 1 de septiembre de 2009) - Descarrega
 • Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Interés Gallego (entrada en vigor: 1 de septiembre de 2009) - Descarrega

La Rioja

 • Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Descarrega

Madrid

 • Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid - Descarrega
 • Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid - Descarrega

Navarra

 • Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio - Descarrega
 • Decreto Foral 613/1996, de 11 de noviembre, por el que se regula la estructura y el funcionamiento del Registro de Fundaciones - Descarrega

Euskadi

 • Ley del Parlamento Vasco 12/1994, de 17 de junio de 1994, de Fundaciones - Descarrega
 • Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco - Descarrega
 • Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco - Descarrega
 • Álava - Norma Foral 16/2004 de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo - Descarrega
 • Álava - Decreto Foral 60/2004 del Consejo de Diputados de 19 de octubre, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo - Descarrega
 • Guipúzcoa - Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo - Descarrega
 • Guipúzcoa - Decreto Foral 87/2004 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo - Descarrega
 • Vizcaya - Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo - Descarrega
 • Vizcaya - Decreto Foral 129/2004 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos al mecenazgo - Descarrega

Comunitat Valenciana

 • Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana - Descarrega
 • Decreto 68-2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana - Descarrega