Intranet
Segueix-nos Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter

Recursos per a fundacions

Institucions

Veure tots els recursos

Agència Tributària
http://www.aeat.es/
Ofereix molts serveis online, amb informació, impresos oficials i programari per passar comptes amb Hisenda.
Banc Central Europeu
http://www.ecb.int/
Banc Europeu d'Inversions
http://eib.eu.int/
Cat365 (Administració Oberta de Catalunya)
http://www.cat365.net/
Comissió Europea
http://europa.eu.int/comm/index_es.htm
Comitè de les Regions
http://www.cor.eu.int
Congreso de Diputados
http://www.congreso.es/
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
http://www.gencat.cat/darp/
Departament de Benestar i Família
http://www.gencat.cat/benestar/
Departament de Comerç, Turisme i Consum
http://www.gencat.cat/ctc/
Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/
Departament de Governació i Administracions Públiques
http://www.gencat.cat/governacio-ap/
Departament de Justícia
http://www.gencat.cat/justicia
Departament de la Presidència
http://www.gencat.cat/presidencia/
Departament de Medi Ambient i Habitatge
http://mediambient.gencat.cat/
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
http://www.gencat.cat/ptop/
Departament de Salut
http://www.gencat.cat/salut/
Departament de Treball i Indústria
http://www.gencat.cat/treball/
Departament d'Economia i Finances
http://www.gencat.cat/economia/
Departament d'Educació
http://www.gencat.cat/ense/
Departament d'Interior
http://www.gencat.cat/interior/
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
http://www.gencat.cat/dursi/
Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/
Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat/
Diputació de Lleida
http://www.diputaciolleida.cat/
Diputació de Tarragona
http://www.altanet.cat/
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Fundacions)
http://www.gencat.cat/justicia/ciutadans/assfun/fundac/index.htm
Documents Oficials de la Comissió Europea
http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm
European Social Fund
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm
European Training Foundation
http://www.etf.eu.int/
Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/
Ministerio de Administraciones Públicas
http://www.map.es/
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
http://www.mapya.es/
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
http://www.mae.es/
Ministerio de Cultura
http://www.mcu.es/
Ministerio de Defensa
http://www.mde.es/mde/
Ministerio de Economía y Hacienda (Economía)
http://www.mineco.es/
Ministerio de Economía y Hacienda (Hacienda)
http://www.minhac.es/
Ministerio de Educación y Ciencia
http://www.mec.es/
Ministerio de Fomento
http://www.mfom.es/
Ministerio de Industria y Energía
http://www.min.es/
Ministerio de Interior
http://www.mir.es/
Ministerio de Justicia
http://www.mju.es/
Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es/
Ministerio de Presidencia
http://www.mpr.es/
Ministerio de Sanidad y Consumo
http://www.msc.es/
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es/
Moncloa (web de la Presidencia del Gobierno)
http://www.la-moncloa.es/
Nacions Unides
http://www.un.org/
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)
http://www.oecd.org/
Parlament de Catalunya
http://www.parlament.cat/
Parlament Europeu
http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm
Patronat Català Pro Europa
http://www.infoeuropa.org/
Realitza un seguiment exhaustiu de les iniciatives de la Unió Europea amb una incidència directa a Catalunya des d'una perspectiva institucional, econòmica, social i cultural.
Relacions Institucionals i Participació
http://www.gencat.cat/drip/
SAC-Organismes (Servei d'Atenció al Ciutadà)
http://www10.gencat.cat/sac/
Dins el capítol Organismes hi ha un molt bon cercador d'organismes institucionals
Senado
http://www.senado.es/
SIAL (Servei d'Informació de l'Administració Local)
http://www.gencat.cat/sial/
Molta i molt bona informació sobre tots els ens locals (ajuntaments, consells comarcals, etc...) i accés a les seves webs
Tribunal de Comptes Europeu
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
Tribunal de Justícia Europeu
http://europa.eu.int/cj/es/transitpage.htm
UNESCO
http://www.unesco.org/
UNICEF
http://www.unicef.org/

Catalunya

Cat365 (Administració Oberta de Catalunya)
http://www.cat365.net/
Coordinadora Catalana de Fundacions
http://www.ccfundacions.cat
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
http://www.gencat.cat/darp/
Departament de Benestar i Família
http://www.gencat.cat/benestar/
Departament de Comerç, Turisme i Consum
http://www.gencat.cat/ctc/
Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/
Departament de Governació i Administracions Públiques
http://www.gencat.cat/governacio-ap/
Departament de Justícia
http://www.gencat.cat/justicia
Departament de la Presidència
http://www.gencat.cat/presidencia/
Departament de Medi Ambient i Habitatge
http://mediambient.gencat.cat/
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
http://www.gencat.cat/ptop/
Departament de Salut
http://www.gencat.cat/salut/
Departament de Treball i Indústria
http://www.gencat.cat/treball/
Departament d'Economia i Finances
http://www.gencat.cat/economia/
Departament d'Educació
http://www.gencat.cat/ense/
Departament d'Interior
http://www.gencat.cat/interior/
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
http://www.gencat.cat/dursi/
Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/
Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat
Diputació de Lleida

http://www.diputaciolleida.cat/

Diputació de Tarragona
http://www.altanet.cat
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Fundacions)
http://www.gencat.cat/justicia/ciutadans/assfun/fundac/index.htm
Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/
Parlament de Catalunya
http://www.parlament.cat/
Relacions Institucionals i Participació
http://www.gencat.cat/drip/
SAC-Organismes (Servei d'Atenció al Ciutadà)
http://www10.gencat.cat/sac/
Dins el capítol Organismes hi ha un molt bon cercador d'organismes institucionals
SIAL (Servei d'Informació de l'Administració Local)
http://www.gencat.cat/sial/
Molta i molt bona informació sobre tots els ens locals (ajuntaments, consells comarcals, etc...) i accés a les seves webs

Estat espanyol

[falta text]

Unió Europea

Banc Central Europeu
  http://www.ecb.int/
   
Banc Europeu d'Inversions
  http://eib.eu.int/
   
Comissió Europea
  http://europa.eu.int/comm/index_es.htm
   
Comitè de les Regions
  http://www.cor.eu.int
   
Documents Oficials de la Comissió Europea
  http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm
   
European Social Fund
  http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm
   
European Training Foundation
  http://www.etf.eu.int/
   
Parlament Europeu
  http://www.europarl.eu.int/home/default_es.htm
   
Patronat Català Pro Europa
  http://www.infoeuropa.org/
  Realitza un seguiment exhaustiu de les iniciatives de la Unió Europea amb una incidència directa a Catalunya des d'una perspectiva institucional, econòmica, social i cultural.
   
Tribunal de Comptes Europeu
  http://www.eca.eu.int/index_es.htm
   
Tribunal de Justícia Europeu
  http://europa.eu.int/cj/es/transitpage.htm

Resta del món

Nacions Unides
  http://www.un.org/
   
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)
  http://www.oecd.org/
   
UNESCO
  http://www.unesco.org/
   
UNICEF
  http://www.unicef.org/

Associacions de Fundacions del món

Veure els recursos

Asia-Pacific Philanthropy Consortium
  http://www.asianphilanthropy.org/
   
Asociación de Fundaciones Andaluzas - AFA
  http://www.fundacionesandaluzas.org/
   
Asociación Española de Fundaciones - AEF
  http://www.fundaciones.org/
   
Association of Charitable Foundations (ACF)
  http://www.acf.org.uk/
   
Canadian Centre of Philanthropy
  http://www.ccp.ca/
   
Centro Mexicano para la Filantropía
  http://www.cemefi.org/
   
Confederación Iberoamericana de Fundaciones (CIF)
  http://www.fundibero.org/
   
Confederación Vasca de Fundaciones - FUNKO
  http://www.funko.es
   
Coordinadora Catalana de Fundacions
  http://www.ccfundacions.org/
   
Council on Foundations
  http://www.cof.org/
   
European Foundation Centre
  http://www.efc.be/
   
Foundation Centre, New York
  http://fdncenter.org/
   
Funders Online
  http://www.fundersonline.org/
   
German Stiftungen Index (índex de fundacions alemanyes)
  http://www.stiftungsindex.de/
   
Independent Sector
  http://www.indepsec.org/
   
Japan Foundation Center
  http://www.jfc.or.jp/eibun/index.html
   
Jewish Funders Network
  http://www.jfunders.org/
   
Philantropy Australia, Inc.
  http://www.philanthropy.org.au/
   
Prince of Wales Business Leaders Forum
  http://www.pwblf.org/
   
The Indian Centre of Philanthropy
  http://www.icpindia.org/
   
The Southern African Grantmakers' Associations (SAGA)
  http://www.donors.org.za/
   
Women's Funding Network
  http://www.wfnet.org/

Informació oficial i bases de dades (registres)

Veure els recursos

Agencia de Protección de Datos
  http://www.agpd.es/
   
Altra documentació oficial de la UE
  http://europa.eu.int/documents/index_es.htm
   
BOE (Boletín Oficial del Estado)
  http://www.boe.es/
   
Centre de Documentació Europea (Universitat de València)
  http://www.uv.es/cde/
   
Diari Oficial de les Comunitats Europees
  http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html
   
DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
  http://www.gencat.net/diari/
   
II Directori de Fundacions de Catalunya (Coordinadora Catalana de Fundacions)
  http://www.ccfundacions.org/catala/framset_dir.htm
   
Llistat de Diaris Oficials de tot l'Estat (Ministerio de Administraciones Públicas)
  http://www.igsap.map.es/cia/boletines/boletin.htm

Protectorats

Arquebisbat de Barcelona
  http://www.arqbcn.org/fundacions.html
  Registre oficial de fundacions canòniques
   
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
  http://www10.gencat.net/pls/dji_gedj/p01.menu
  Registre oficial de la Generalitat de Catalunya de Fundacions, Associacions i Federacions catalanes
   
Ministerio de Cultura
  http://www.mcu.es/jsp/plantilla_wai.jsp?id=13&area=fundaciones
  Registre oficial
   
Ministerio de Educación y Ciencia
  http://www.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=13&area=fundaciones
  Registre oficial
   
Ministerio de Justicia
  http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/fuindex.htm
  Registre oficial d'Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia
   
Ministerio de Medio Ambiente
  http://www.mma.es/info_ciud/funda/directorio.htm
  Registre oficial
   
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
  http://www.mtas.es/sgas/Discapacidad/Fundaciones/Fundaciones.htm
  Registre oficial

Premis, beques i subvencions

Veure els recursos

Base de dades FISUB (Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial -CIDEM)
  http://www10.gencat.cat/pls/cid/fisub.htm
  Cercador d'ajuts oficials a Catalunya; és possible buscar temàticament i per al sector no lucratiu
   
Guia de finançament comunitari (Universitat de València)
  http://www.guiafc.com
  Cercador de projectes i ajuts de la Comunitat Europea
   
Informació des del Ministerio de Administraciones Públicas
  http://www.igsap.map.es/cia/becas/becas.htm
  Bona pàgina per iniciar una cerca de les posibles ajudes que ofereixen les distintes administracions (central, autonòmiques, locals, UE)
   
SAC-Organismes (Servei d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat de Catalunya)
  http://www10.gencat.cat/sac/
  Dins el capítol Serveis hi ha un cercador que escribint "ajuda" o "subvenció" en el camp de paraules clau del formulari i seleccionant un Departament dels llistats a la part inferior de la pàgina, facilita un llistat de les convocatòries de l'ens escollit

Recursos de gran interès per al sector no lucratiu

Veure tots els recursos

Ajuntament de Barcelona. Estadística
  http://www.bcn.es/catala/barcelon/clviure.htm
   
ARIES
  http://www.poptel.org.uk/aries
   
Association for Progressive Communications (APC)
  http://www.apc.org
   
Business for Social Responsibility
  http://www.bsr.org
   
Canal Solidario
  http://www.canalsolidario.org/
   
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
  http://www.cis.es/
   
CharityNet
  http://www.charitynet.org/
   
CharityVillage
  http://www.charityvillage.com/
   
CIVES. Directori temàtic de Serveis Públics
  http://www.igsp.map.es/cives.htm
  Un bon índex per a buscar serveis públics de l'Estat
   
CIVICUS
  http://www.civicus.org/
   
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)
  http://www.cepes.es/
   
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
  http://www.cbuc.es/
  Permet consultar d'una sola vegada i fàcilment els fons bibliogràfics de les Universitats catalanes i la Biblioteca Central
   
EuroStat
  http://europa.eu.int/comm/eurostat/
   
Federació Catalana de Voluntariat Social
  http://www.federacio.net/
   
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
  http://www.barcelona2004.org/
   
Fundsnet Online Services
  http://www.fundsnetservices.com
   
Gran Diccionari de la Llengua Catalana
  http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
  Consulta online del diccionari d'Enciclopèdia Catalana
   
Guia de gestió d'entitats sense ànim de lucre (associacions i fundacions)
  http://www.asociaciones.org/
   
Idealist
  http://www.idealist.org/
   
Institut d'Estadística de Catalunya
  http://www.idescat.es/
   
Instituto Nacional de Estadística (INE)
  http://www.ine.es/
   
Legislació bàsica de l'Estat
  http://www.igsap.map.es/cia/dispo/lbe.htm
  Informació des del Ministerio de Administraciones públicas amb cercadors especialitzats en legislació
   
Mallenbaker.net
  http://www.mallenbaker.net/csr/
   
National Centre for Nonprofit Boards
  http://www.ncnb.org/
   
Nonprofit Career Network
  http://www.nonprofitcareer.com/
   
Norm@Civil (Universitat de Girona)
  http://civil.udg.es/normacivil
  Excel·lent web de consulta jurídica civil, amb especial atenció al Dret Civil Català (inclòs fundacions)
   
Observatori del Tercer Sector
  http://www.tercersector.net/
   
Pangea
  http://www.pangea.org/
   
Plataforma d'organitzacions d'Acció Social
  http://www.voluntariado.net/
   
Plataforma para la promoción del voluntariado en España (PPVE)
  http://www.ppve.org/
   
Points of Light Foundation
  http://www.pointsoflight.org/
   
Portal de la Unió Europea
  http://europa.eu.int/
   
SANGONeT
  http://www.sn.apc.org/
   
Servimedia
  http://www.servimedia.es/
   
Soluciones ONG
  http://www.solucionesong.org/
   
Synergos
  http://www.synergos.org
   
The Charities Aid Foundation
  http://www.cafonline.org
   
The European Volunteer Centre
  http://www.cev.be/
   
The Ford Foundation's Grantcraft
  http://www.grantcraft.org
   
Ubuntu (Fòrum mundial de xarxes de la societat civil)
  http://www.ubuntu.upc.es/
   
Voluntariado.net
  http://www.voluntariado.net/
  La web del voluntariat
   
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
  http://www.wingsweb.org/

Legislació

Legislació bàsica de l'Estat
  http://www.igsap.map.es/cia/dispo/lbe.htm
  Informació des del Ministerio de Administraciones públicas amb cercadors especialitzats en legislació
   
Norm@Civil (Universitat de Girona)
  http://civil.udg.es/normacivil
  Excel·lent web de consulta jurídica civil, amb especial atenció al Dret Civil Català (inclòs fundacions)

Bases de Dades

ARIES
  http://www.poptel.org.uk/aries
   
Association for Progressive Communications (APC)
  http://www.apc.org
   
Business for Social Responsibility
  http://www.bsr.org
   
Canal Solidario
  http://www.canalsolidario.org/
   
CharityNet
  http://www.charitynet.org/
   
CharityVillage
  http://www.charityvillage.com/
   
CIVICUS
  http://www.civicus.org/
   
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)
  http://www.cepes.es/
   
Federació Catalana de Voluntariat Social
  http://www.federacio.net/
   
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
  http://www.barcelona2004.org/
   
Fundsnet Online Services
  http://www.fundsnetservices.com
   
Guia de gestió d'entitats sense ànim de lucre (associacions i fundacions)
  http://www.asociaciones.org/
   
Idealist
  http://www.idealist.org/
   
Mallenbaker.net
  http://www.mallenbaker.net/csr/
   
National Centre for Nonprofit Boards
  http://www.ncnb.org/
   
Nonprofit Career Network
  http://www.nonprofitcareer.com/
   
Observatori del Tercer Sector
  http://www.tercersector.net/
   
Pangea
  http://www.pangea.org/
   
Plataforma d'organitzacions d'Acció Social
  http://www.voluntariado.net/
   
Plataforma para la promoción del voluntariado en España (PPVE)
  http://www.ppve.org/
   
Points of Light Foundation
  http://www.pointsoflight.org/
   
Portal de la Unió Europea
  http://europa.eu.int/
   
SANGONeT
  http://www.sn.apc.org/
   
Servimedia
  http://www.servimedia.es/
   
Soluciones ONG
  http://www.solucionesong.org/
   
Synergos
  http://www.synergos.org
   
The Charities Aid Foundation
  http://www.cafonline.org
   
The European Volunteer Centre
  http://www.cev.be/
   
The Ford Foundation's Grantcraft
  http://www.grantcraft.org
   
Ubuntu (Fòrum mundial de xarxes de la societat civil)
  http://www.ubuntu.upc.es/
   
Voluntariado.net
  http://www.voluntariado.net/
  La web del voluntariat
   
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
  http://www.wingsweb.org/

Altres recursos

ARIES
  http://www.poptel.org.uk/aries
   
Association for Progressive Communications (APC)
  http://www.apc.org
   
Business for Social Responsibility
  http://www.bsr.org
   
Canal Solidario
  http://www.canalsolidario.org/
   
CharityNet
  http://www.charitynet.org/
   
CharityVillage
  http://www.charityvillage.com/
   
CIVICUS
  http://www.civicus.org/
   
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)
  http://www.cepes.es/
   
Federació Catalana de Voluntariat Social
  http://www.federacio.net/
   
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004
  http://www.barcelona2004.org/
   
Fundsnet Online Services
  http://www.fundsnetservices.com
   
Guia de gestió d'entitats sense ànim de lucre (associacions i fundacions)
  http://www.asociaciones.org/
   
Idealist
  http://www.idealist.org/
   
Mallenbaker.net
  http://www.mallenbaker.net/csr/
   
National Centre for Nonprofit Boards
  http://www.ncnb.org/
   
Nonprofit Career Network
  http://www.nonprofitcareer.com/
   
Observatori del Tercer Sector
  http://www.tercersector.net/
   
Pangea
  http://www.pangea.org/
   
Plataforma d'organitzacions d'Acció Social
  http://www.voluntariado.net/
   
Plataforma para la promoción del voluntariado en España (PPVE)
  http://www.ppve.org/
   
Points of Light Foundation
  http://www.pointsoflight.org/
   
Portal de la Unió Europea
  http://europa.eu.int/
   
SANGONeT
  http://www.sn.apc.org/
   
Servimedia
  http://www.servimedia.es/
   
Soluciones ONG
  http://www.solucionesong.org/
   
Synergos
  http://www.synergos.org
   
The Charities Aid Foundation
  http://www.cafonline.org
   
The European Volunteer Centre
  http://www.cev.be/
   
The Ford Foundation's Grantcraft
  http://www.grantcraft.org
   
Ubuntu (Fòrum mundial de xarxes de la societat civil)
  http://www.ubuntu.upc.es/
   
Voluntariado.net
  http://www.voluntariado.net/
  La web del voluntariat
   
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)
  http://www.wingsweb.org/

Notícies i actualitat

Veure tots els recursos

Agència EFE
  http://www.efe.es/
   
Antena 3 TV
  http://www.antena3tv.es/
   
Avui
  http://www.avui.com
   
BBC
  http://www.bbc.co.uk/
   
Canal Plus España
  http://www.cplus.es/
   
Canal Satélite Digital
  http://www.csatelite.es
   
Catalunya Ràdio
  http://www.catradio.es/
   
CNN
  http://www.cnn.com
   
COM-Ràdio
  http://comradio.com
   
Der Spiegel
  http://www.derspiegel.de/
   
El País
  http://www.elpais.es/
   
El Periódico de Catalunya (català)
  http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT
   
Europa Press
  http://vilaweb.com/ep/
  Servei d'Europa Press en català a través de Vilaweb
   
Herald Tribune
  http://www.heraldtribune.com/
   
La Vanguardia
  http://www.lavanguardia.es/
   
Le Monde
  http://www.lemonde.fr/
   
New York Times
  http://nytimes.com/
   
Nonprofit Times
  http://www.nptimes.com/
   
One World
  http://www.oneworld.net
   
Philanthropy Journal Online
  http://www.philanthropy-journal.org
   
Philanthropy News Digest Home Page
  http://fdncenter.org/pnd
   
Reuters
  http://www.reuters.com
   
RTVE
  http://www.rtve.es/
   
Telecinco
  http://www.telecinco.es/
   
The Chronicle of Philanthropy
  http://philanthropy.com/
   
The Times
  http://www.sunday-times.co.uk/
   
The Washington Post
  http://www.washingtonpost.com/
   
TV Catalunya
  http://www.tvc.es/
   
Vilaweb
  http://www.vilaweb.com
  Bona pàgina per iniciar la navegació, amb notícies diàries, molta informació dels Països Catalans i accés a buscadors

Noticiaris del sector no lucratiu

Nonprofit Times
  http://www.nptimes.com/
   
One World
  http://www.oneworld.net
   
Philanthropy Journal Online
  http://www.philanthropy-journal.org
   
Philanthropy News Digest Home Page
  http://fdncenter.org/pnd
   
The Chronicle of Philanthropy
  http://philanthropy.com/

Mitjans de comunicació

Agència EFE
  http://www.efe.es/
   
Antena 3 TV
  http://www.antena3tv.es/
   
Avui
  http://www.avui.com
   
BBC
  http://www.bbc.co.uk/
   
Canal Plus España
  http://www.cplus.es/
   
Canal Satélite Digital
  http://www.csatelite.es
   
Catalunya Ràdio
  http://www.catradio.es/
   
CNN
  http://www.cnn.com
   
COM-Ràdio
  http://comradio.com
   
Der Spiegel
  http://www.derspiegel.de/
   
El País
  http://www.elpais.es/
   
El Periódico de Catalunya (català)
  http://www.elperiodico.com/default.asp?idioma=CAT
   
Europa Press
  http://vilaweb.com/ep/
  Servei d'Europa Press en català a través de Vilaweb
   
Herald Tribune
  http://www.heraldtribune.com/
   
La Vanguardia
  http://www.lavanguardia.es/
   
Le Monde
  http://www.lemonde.fr/
   
New York Times
  http://nytimes.com/
   
Reuters
  http://www.reuters.com
   
RTVE
  http://www.rtve.es/
   
Telecinco
  http://www.telecinco.es/
   
The Times
  http://www.sunday-times.co.uk/
   
The Washington Post
  http://www.washingtonpost.com/
   
TV Catalunya
  http://www.tvc.es/
   
Vilaweb
  http://www.vilaweb.com
  Bona pàgina per iniciar la navegació, amb notícies diàries, molta informació dels Països Catalans i accés a buscadors

Directori de Fundacions privades de Catalunya

Veure els recursos

Llistat de Fundacions privades de Catalunya